موضوع :

مشکلات وموانع یادگیری کتب زبان انگلیسی درمقطع متوسطه

نام ونام خانوادگی : فرحناز مهاجرحمیدی

مدرک تحصیلی :لیسانس زبان

نام آموزشگاه :انصار

سمت :دبیرزبان

شهرستان : بروجرد

مقدمه :

یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم از دیرباز مورد توجه دبیران واستادان این رشته بوده است وهرکس درتدریس خود سعی کرده است تا جایی که بتواند موانع ومشکلاتی را که دریادگیری زبان انگلیس وجود دارد کاهش دهد .ولی متاسفانه افراد معدودی هستند که توانستند این مشکلات را کاهش دهند وتعداد زیادی چه مدرسان زبان انگلیسی وچه دانش اموزان ودانشجویان این رشته همیشه با مشکلاتی مواجه بوده اند که باعث شده است یادگیری این زبان به طور کامل صورت نگیرد. همانگونه که آمار و شواهد نشان می دهد دانش آموزان ما در مقاطع مختلف تحصیلی در یادگیری زبان انگلیسی دچار مشکل می باشند و همواره ازنامفهوم بودن آن گلایه دارند.اصولا مشکل  زمانی حاصل می گردد که ما اصل و پایه چیزی را خوب یاد نگرفته و یا فراموش کرده باشیم .این امر در مورد هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد و هنگامی که به اصل آن رجوع کردیم تمام مشکلات بوجود آمده از بین میرود.با نگاهی کوتاه و گذرا به آموزش و پرورش ایران میتوان فهمید که این نظام دچار مشکلات اساسی و عدیده ای گردیده است و متاسفانه متصدیان امر تا کنون راه چاره ای برای آن نیاندیشیده اند. به عنوان مثال در آموزش زبان اشتباهات فراوان صورت گرفته است از جمله : دیر شروع نمودن تدریس آن در مدارس و در اختیار نگذاشتن وقت کافی در آموزش مطالب پایه(اول راهنمایی).زبان شناسان بر این عقیده اند که: بهترین زمان برای آموزش زبان دوم ، زمانی ست که فرد زبان اول (مادری) خود را در حد خواندن و نوشتن ساده یاد گرفته باشد .     

            

 

 

موانع ومشکلات یادگیری زبان انگلیسی مخصوصا دردبیرستان ناشی ازاین عوامل می باشد :                                                                                            

1- عدم علاقه وعدم انگیزه برای یادگیری زبان انگلیسی

این عامل مهمترین مانع دریادگیری زبان انگلیسی است . اکثر دانش آموزان ودانشجویان به یادگیری این  زبان علاقه ندارند وانگیزه ای برای یادگیری در خود ایجاد نمی کنند وفقط به فکر گذراندن این درس هستند .بنابراین چون علاقه ندارند وبا میل ورغبت  هم سرکلاس گوش نمی دهند چیزی وکطلبی یاد نمی گیرند .اگرهم یاد بگیرند سریع فراموش می کنند .چون ازتکرار ان خسته ومتنفر هستند .مدرس زبان انگلیسی باید ازطریق تشویق دراوعلاقه ایجاد کند تا با تکرارکردن مطالب زبان ،آنرا یادبگیرد واین تشویق نباید فقط شفاهی بیان شود بلکه باید برای نمرات جوایزی درنظر گرفت تا علاقه دانش آموز به زبان ازاین طریق زیاد شود وبیشتر ازقبل زبان را مطالعه کند چون ازطریق تکراروتمرین زبان یادگرفته می شود.

2- نداشتن تمرکز حواس درکلاس

دومین عامل که باعث می شود یادگیری زبان صورت نگیرد عدم تمرکز حواس است . چون تا تمرکزحواس دانش آموزان نداشته باشند نمی توانند مطالب را یاد بگیرند این تمرکز حواس خودش به عواملی بستگی دارد:                               

1- خستگی وبی خوابی

2- گرسنگی

3- محیط اطراف

4- افرادی که با دوست ورفیق هستند

5- مشکلات خانوادگی او

تمام این موارد باید با مشاور مدرسه در میان گذاشته شود وازاو برای ازبین بردن اینگونه عوامل کمک گرفت .باازبین بردن اینگونه عوامل دانش اموز تمام سعی وتلاش خود را برای یادگیری زبان انجام می دهد ودر نتیجه نمره خوبی می گیرد.

3- دردبیرستانهای ایران ساعت تدریس زبان انگلیسی کم است

مدرس زبان با دوساعت تدریس درهفته نمی تواند به خوبی مطالب آن کتاب را به دانش آموزخود تفهیم کند . مدرس با عجله وشتاب سعی می کند چه ترم اول چه ترم دوم کتاب را تا جایی که تعیین شده است تمام کند وهدفش تمام کردن کتاب است چه دانش آموز یاد بگیرد وچه یاد نگیرد زبان انگلیسی باید درساعت بیشتر تدریس شود که مدرس وقت کافی داشته باشد که با دانش آموز خود تمرین وتکرار کند .درغیر  

این صورت نمی توان  به خوبی مطالب را به دانش آموزخود یاد دهد .

4- نداشتن آزمایشگاه زبان در دبیرستانهای ایران

آزمایشگاه زبان محلی است که دانش آموزان به طور شفاهی با تلفظ صحیح کلمات ازطریق نوارضبط ضوت آن راگوش می دهند وبعد ازگوش دادن تلفظ صحیح به سوالات آن پاسخ می دهند. از طریق سوال وجواب که در آزمایشگاه زبان به وسیله نوارصورت می گیرد دانش آموززبان را مخصوصا به طور شفاهی بهتریاد می گیرند .ولی متاسفانه در دبیرستانهای ما این آزمایشگاه زبان وجود ندارد. وزبان به طور کتبی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ونمره شفاهی کمتر مورد توجه است ولی با آزمایشگاه زبان یادگیری زبان به طور شفاهی ارزش پیدا می کند ودانش آموز سعی می کنذ زبان را صحبت کند وبه این شکل بهتر یادگیری زبان صورت می گیرد.ما باید کاری کنیم که بیشتر درکلاس شفاهی از دانش آموز سوال شود تا او مجبور شود به انگلیسی صحبت کند زیرا هرچه به انگلیسی صحبت کند تاثیرویادگیری زبان زیادتر است .مواقعی است که ما بیشتر به صورت کتبی ازدانش آموزان سوال کنیم . 

 

                                                                        

5- عدم تسلط کامل اکثر مدرسان زبان انگلیسی به زبان انگلیسی

متاسفانه مخصوصا در دبیرستانهای اکثر مدرسان زبان انگلیسی تسلط کامل به زبان انگلیسی ندارند .بنابراین قادرنیستند به طور شفاهی زبان را به دانش آموزان یاد دهند وبیشتر به صورت کتبی زبان را به دانش آموزان یاد می دهند که این یادگیری صد درصد نمی شود .درصورتی یادگیری زبان صددرصددرکلاس انجام می شود که مدرس بیشتر از طریق شفاهی زبان راتدریس کند وخیلی کم زبان فارسی را درکلاس به کاربرد.وبیشتر زبان انگلیسی باشد طوری که دانش اموز خیال کند دریک کشور خارجی است ومجبور است که حتما به زبان انگلیسی صحبت کند .این اجبار با عث می شودکه سعی خود را به کاربرد وبه طور شفاهی درکلاس ضحبت کند آن زبان را بهتریاد می گیرد .                                                                                

6- ارزشیابی کتبی در دبیرستانها ی ایران

متاسفانه اگر چه ما دیدیم ویادگرفته ایم که زبان ازطریق صحبت کردن بهتر یادگرفته می شود ولی می بینیمارزشیابی پایان ترم دردبیرستانها درقالب کتاب تدریس شده وبه صورت کتبی می باشد. بنابراین چون ملاک ارزشیابی اخرترم است معلم سعی می کند درقالب سوالات امتحانی یادگیری زبان انگلیسی را پیش ببرد وکمترروی تلفظ وصحبت کارمی شود .چون هم معلم وهم دانش آموزان هدفشان نمره آوردن از امتحان کتبی است وبا نمره آوردن از ورقه امتحانی هم خیال دانش آموز وهم خیال  معلم راحت می شود که این دانش آموز زبان را یادگرفته است درصورتیکه که اگراز همان دانش آموزبه صورت شفاهی امتحان گرفته شود نمی تواند نمره ایده ال وخوبی از آن بدست بیاورد.تدریس دردبیرستانهای کشورما درقالب کتاب تعیین شده است ونمی تواند بالاترازآن برود چون اصلا وقت وزمان تدریس هم همانطوری که گفته شد کم است ودانش آموزی که از دبیرستان فارغ التحصیل می شود حتی یک جمله درست به زبان انگلیسی نمی تواند صحبت کند .حتی متاسفانه دردانشگاههای ما هم همینطوراست وقتی دانشجوازدانشگاه فارغ التحصیل می شود تعداد معدودی مسلط به زبان انگلیسی هستند واکثریت از لحاظ صحبت ومکالمه دچارضعف هستند.                                     

7- عدم تکراروتمرین مکرر دانش آموزان

دانش آموزان به علت اینکه تمایلی به یادگیری زبان انگلیسی ندارند ازتکرارزبان وتمرین کردن این زبان زود خسته می شوند وازتکراروتمرین زبان انگلیسی متنفر هستند درصورتی که اگرزبان صوتی وتصویری یادگرفته شود وتمرینهای ان هرشب تکرارشودبه خوبی درمدتی کوتاه یادگیری زبان انگلیسی توسط دانش آموزان انجام می گیرد .ماباید با روشهایی خاص که ناشی ازتجربه هرمعلمی ناشی می شود به دانش آموزان یادگیری زبان طوری یاد گرفته می شود که علاقه وانگیزه در آنها زیاد شود .

منابع ومآخذ

- نشریه ومجله علمی وفرهنگی رشد زبان

Teaching foreign language as a second   language  writing  by : Julia folks

نوشته شده در  دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10 AM  توسط گروه آموزشی زبان انگلیسی  |